محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری مراسم تقدیرازپرستاران مراکزنگهداری تحت نظارت بهزیستی فیروزآباد.

به مناسبت فرارسیدن روزمیلادحضرت زینب کبری س وروزپرستاروبه منظورتقدیرازپرستاران وپرسنل مرکزتوانبخشی ونگهداری معلولین شهیدفیاض بخش ،باحضورحجت الاسلام والمسلمین بشارت امام جمعه شهرستان مراسم جشنی درمحل این مرکزبرگزارگردید.
به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین مراسم که پورآقایی رئیس اداره بهزیستی ، مظفری کارشناس مراکزغیردولتی رستمی کارشناس توانبخشی وکارکنان وهیات مدیره این مرکزنیزحضورداشتند باتقدیم هدایای تهیه شده ازکارکنان وپرستاران شاغل تقدیربه عمل آمد.درانتهای مراسم امام جمعه شهرستان وهیات همراه ازبخشهای مختلف مرکزبازدیدنمودند/انتهامرتضوی