محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری مراسم جشن روزجهانی افراددارای معلولیت درمراکزتحت نظارت اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد.

به مناسبت روزجهانی افراددارای معلولیت ،براساس برنامه ریزی های ازقبل انجام شده ،مراکزتحت نظارت بهزیستی فیروزآبادازجمله مرکزتوانبخشی وحرفه آموزی شفق بامدیریت خجسته بابرپایی مراسم جشن این روزراگرامی داشتند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین مراسم که باحضورپورآقایی رئیس اداره بهزیستی ،جمعی ازکارکنان این اداره ،مربیان وکارکنان مرکز،حرفه آموزان وخانواده های ایشان برگزارگردید،حرفه آموزان باهمکاری مربیان مرکزبرنامه های شادومتنوعی راازجمله سرود،تئاترومسابقه اجرانمودند./انتهامرتضوی