محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری نشست آموزشی باموضوع سبک زندگی اسلامی بارویکردامیدآفرینی درهفته بسیج دربهزیستی شهرستان فیروزآباد

به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج ،باتلاش واحدفرهنگی اداره بهزیستی وهمکاری شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ،وباحضورپورآقایی رئیس اداره بهزیستی وکارکنان این اداره وپرسنل مراکزتحت نظارت ،نشست آموزشی باموضوع سبک زندگی اسلامی بارویکردامیدآفرینی درمحل سالن کنفرانس این اداره برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباددراین دوره آموزشی ،محضری ازکارکنان ومشاوران شبکه بهداشت شهرستان مطالب گسترده ای رادرارتباط باموضوع جلسه ازجمله شیوه های فرزندپروری ،کنترل خشم وسبک زندگی اسلامی جهت حاضرین بیان نمود./انتهامرتضوی