محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری نمایشگاه آثارهنری وصنایع دستی هنرجویان مرکزتوانبخشی وحرفه آموزی شفق تحت نظارت بهزیستی شهرستان فیروزآباد.

به مناسبت هفته بهزیستی هنرجویان مرکزتوانبخشی وحرفه آموزی شفق اقدام به برپایی نمایشگاهی ازآثارهنری وصنایع دستی خوددرمحل کانون فرشتگان شهرستان فیروزآبادنمود.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباددراین نمایشگاه که ازتاریخ 26تیرماه برپاگردیده وتا28تیرادامه خواهدداشت ،صنایع دستی تولیدشده توسط حرفه آموزان مرکزیادشده درمعرض دیدعموم قرارگرفته است به همین مناسبت احمدپورآقایی رئیس اداره بهزیستی به همراه مظفری کارشناس مراکز غیردولتی این اداره ازنمایشگاه مذکوردیدن نمود./انتهامرتضوی