محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع آسیب های فضای مجازی و نحوه برخورد صحیح با نوجوانان درروستاهای بخش میمندشهرستان فیروزآباد.

به مناسبت هفته بهزیستی وبه منظورارتقاءسطح اطلاعات عمومی ،باهمکاری واحداورژانس اجتماعی بهزیستی فیروزآباد کارگاه آموزشی با موضوع آسیب های فضای مجازی و نحوه برخورد صحیح با نوجوانان جهت بانوان ساکن دردوروستای امیرسالاروپرزیتون بخش میمندبرگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین کارگاه آموزشی که باحضورکارشناسان اورژانس اجتماعی  وبا حضور تعداد ۳۰نفر شرکت کننده درهرکارگاه دردوروستای مذکورانجام شد،ابراهیم قانعی خو وطیبه موسوی کارشناسان واحداورژانس اجتماعی به عنوان مدرس ،اصول مربوطه رابه حاضرین آموزش دادند./انتهامرتضوی