محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای فرزندپروری به مناسبت دهه فجردرشهرستان فیروزآباد.

به گزارش روابط عمومی شهرستان فیروزآباد،واحداموراجتماعی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآبادباهمکاری یکی ازمراکزمرکزمثبت زندگی تحت نظارت بهزیستی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی باموضوع مهارتهای فرزندپروری جهت گروههای هدف این واحدنمود.قانعی خو مدیرمرکزمثبت زندگی امرتدریس دراین دوره آموزشی رابه عهده داشت./انتهامرتضوی