محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/توزیع گوشت گرم به مناسبت فرارسیدن دهه امامت وولایت وعیدسعیدقربان بین گروههای هدف بهزیستی فیروزآباد

به مناسبت فرارسیدن عیدسعیدقربان ودهه امامت وولایت مقداری گوشت وتعدادی مرغ بین گروههای هدف دارای پرونده درمرکز مثبت زندگی کد یازده چهارصدوچهل ودوبه مدیریت امیدی توزیع گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،باتلاشهای امیدی مسئول وکشاورزمددکارمرکزمثبت زندگی کد یازده چهارصدوچهل ودو، مقدارچهل کیلوگرم گوشت قرمزوتعدادشصت عددمرغ باارزش تقریبی ششصدوبیست میلیون ریال بین گروههای هدف دارای پرونده دراین مرکزتوزیع گردید./انتهامرتضوی