محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/جلسه آموزشی اطفاءحریق درمرکزاقامتی میان مدت راه نجات فردای سبزفیروزآباد برگزارگردید.

به منظورپیشگیری ازبروزحوادث غیرمترقبه، جلسه آموزشی اطفاءحریق درمرکزاقامتی میان مدت راه نجات فردای سبزفیروزآباد برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،در جلسه آموزشی اطفاءحریق که باهمکاری آتش نشانی شهرستان درمرکزاقامتی میان مدت راه نجات فردای سبزبامدیریت فاضلی برگزارگردید،کلیه اصول شیوه اطفاءحریق جهت رهجویان مقیم مرکزآموزش داده شد./انتهامرتضوی