محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/جلسه یکشنبه تعاملی هفته آخرآبانماه سال جاری اداره بهزیستی شهرستان فیروزآبادباموضوع برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های روزجهانی افراددارای معلولیت برگزارگردید.

باتوجه به پیش روبودن دوازدهم آذرماه، روزجهانی افراددارای معلولیت ،به منظورتعامل بامراکزتحت نظارت وبرنامه ریزی جهت اجرای هرچه بهتربرنامه ها ی مربوط به مناسبت یادشده ،باحضورپورآقایی رئیس اداره بهزیستی ،مظفری ورستمی کارشناسان مراکزغیردولتی وتوانبخشی بهزیستی وهمچنین باحضورمدیران ومسئولین مراکزتوانبخشی تحت نظارت جلسه ای درمحل دفترمدیریت اداره بهزیستی شهرستان فیروزآبادبرگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین جلسه تعاملی تمامی اعضانظرات خودرابیان نموده ودرانتهامواردی به عنوان مصوبات جهت اجراموردتاییداعضاءقرارگرفت ./انتهامرتضوی