محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/حضوررئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباددرجشن انقلاب حرفه آموزان مراکزتوانبخشی تحت نظارت.

به مناسبت دهه مبارک فجر،مراکزتحت نظارت اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباداقدام به برگزاری مراسم جشن انقلاب درمراکزخودنمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،پورآقایی رئیس اداره بهزیستی باهمراهی مظفری مسئول مراکزغیردولتی این اداره ،درمراسم جشنی که به همین مناسبت درمحل مرکزحرفه آموزی تابش برگزارگردیده بودشرکت نمودند./انتهامرتضوی