محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/شرکت آثار هنری و صنایع دستی حرفه آموزان مراکز توانبخشی و حرفه آموزی تابش و شفق فیروزآباددر نمایشگاه دستاوردهای هنری گروههای هدف بهزیستی درشیراز.

به مناسبت گرامیداشت هفته جهانی افراددارای معلولیت آثار هنری و صنایع دستی حرفه آموزان مراکز توانبخشی و حرفه آموزی تابش و شفق در نمایشگاه استانی که به همین منظوربرپاشده بوددرمعرض دیدعموم قرارگرفت.

 به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،هوشیار مدیر کل بهزیستی فارس،معاونین و کارشناسان اداره کل بهزیستی فارس نیزاز دستاوردهای هنری گروههای هدف بهزیستی شهرستان فیروزآباد در این نمایشگاه بازدیدنمودند./انتهامرتضوی