محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/شرکت رئیس اداره بهزیستی فیروزآبادو پرسنل اورژانس اجتماعی در برنامه بوم گردی  کتابخانه عمومی این شهرستان وبرگزاری کلاس آموزشی مهارت نه گفتن جهت کودکان عشایرمنطقه

به منظورمعرفی عملکردواحداورژانس اجتماعی وآموزش مهارت نه گفتن به گروه کودکان عشایرشهرستان،به دعوت کتابخانه عمومی شهرستان،پورآقایی رئیس اداره بهزیستی فیروزآبادباهمراهی کارکنان اورژانس اجتماعی بهزیستی دربین کودکان عشایرمنطقه حضوریافتند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین برنامه نیروهای اورژانس اجتماعی ضمن معرفی  واحداورژانس اجتماعی وبیان شرح وظایف این واحدبرای کودکان عشایرحاضردربرنامه ،دوره آموزشی مهارت نه گفتن نیزبرای ایشان برگزارگردید./انتهامرتضوی