محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/شرکت رئیس وکارکنان اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد ومراکز تحت نظارت این اداره در راهپیمائی باشکوه ۲۲بهمن.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد ،پور آقائی رئیس اداره بهزیستی فیروزآبادبا همراهی کارکنان این اداره،پرسنل واحد اورژانس اجتماعی و همچنین مراکزتحت نظارت بهزیستی اعم از مراکز اقامتی میان مدت،مراکزمثبت زندگی ،مجتمع خدمات بهزیستی مراکز نگهداری شبانه روزی و مراکز روزانه حرفه آموزی معلولان وگروههای هدف تحت پوشش در کنار سایر هموطنان در راهپیمائی باشکوه بیست و دوم بهمن ماه سال ۱۴٠۱شرکت نمودند./انتهامرتضوی