محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/

باتوجه به پیش روبودن آزمون استخدامی ویژه افراددارای معلولیت ،به منظورتوجیه شرکت کنندگان درآزمون وارائه پاره ای ازتوضیحات برای ایشان وازطرفی پاسخگویی به سوالات احتمالی ایشان جلسه توجیهی درمحل سالن اجتماعات اداره بهزیستی برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین جلسه توجیهی که باحضورپورآقایی رئیس اداره بهزیستی ،رستمی کارشناس توانبخشی ،مظفری کارشناس مراکزغیردولتی ،تعدادی ازمدیران ومددکاران مراکزغیردولتی وحدودپنجاه نفرازتوانخواهان دارای تحصیلات تکمیلی  شرکت کننده درآزمون استخدامی ویژه معلولین برگزارگردید،رئیس اداره بهزیستی توضیحات کاملی درخصوص مواردلازم الاجرادرآزمون  پیش رو،تامین خوابگان جهت اسکان وایاب وذهاب جهت حاضرین بیان نموده وپس ازآن به سوالات ایشان پاسخ گفت ./انتهاموتضوی