محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین|جلسه یکشنبه های تعاملی در بهزیستی قیروکارزین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی قیروکارزین
این نشست با حضور مرادی رییس بهزیستی قیروکارزین ،کارشناس مناسب سازی و مسئول مرکز مثبت زندگی با کد ۱۱۲۹۲ برگزار شد.
این نشست با هدف پیگیری وضعیت مناسب سازی منزل تعدادی از معلولین جسمی و حرکتی صورت گرفت و مقررگردید ضمن بازدید از منازل مذکور نسبت به رفع مشکلات آنان تا حصول نتیجه پیگیری و اقدام گردد.