محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/بازدید سلمانی رئیس پذیرش و هماهنگی بهزیستی استان فارس از وضعیت مناسب شهرداری امام شهر

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین

سلمانی رئیس پذیرش و هماهنگی به اتفاق مرادی رئیس بهزیستی قیروکارزین و اعضای شورای امام شهر طی بازدیدی از مناسب سازی و مبلمان شهری و همچنین فضای سبز و معابر بازدید نمودند و در این بازدید سلمانی موارد مورد نیاز را یاد آور شدند./انتها امینی

#جمهوریت_اسلامیت_ایرانیت

#مشارکت_رقابت_سلامت_امنیت

#ایران_قوی

#دولت_کار_و_فعالیت

#مشارکت_رقابت_سلامت_امنیت