محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/یکشنبه های تعاملی در بهزیستی قیروکارزین

سومین جلسه یکشنبه های تعاملی در بهزیستی قیروکارزین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی قیروکارزین
این نشست که با حضور مرادی رییس بهزیستی قیروکارزین ،مسئولین مراکز و موسسات برگزار شد.
مرادی هدف از این نشست پیگیری جهت راه اندازی انجمن نابینایان بیان کرد و نظرات و پیشنهادات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.