محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

مدیر کل بهزیستی به همراه معاونین،رئیس حراست،رئیس بازرسی و مدیر روابط عمومی به مناسبت هفته بهزیستی با دکتر محمد هادی ایمانیه استاندار فارس دیدار کردند.در این نشست مدیر کل بهزیستی به شرح عملکرد هفته بهزیستی و تشریح خدمات و فعالیت های بهزیستی فارس پرداخت.