محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

منطقه ۳بهزیستی شیراز/ بازدید سرپرست منطقه ۳بهزیستی شیراز و کارشناس مراکز و توانبخشی ناحیه از مرکز مثبت زندگی صدرا

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز در این بازدید ضمن پایش پرونده ها، نیازسنجی در زمینه پشت نوبت خدمات توانبخشی، مناسب سازی، طرح های اشتغال و مسکن و سایر موارد جهت ارائه خدمت به گروه هدف تحت پوشش صورت پذیرفت./

انتهای پیام/ مریم زارع