محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

موشن گرافیک/ اهمیت خود مراقبتی دختران در موضوع سلامت روانی، اجتماعی

طرح آگاهسازی دختران و زنان با تاکید بر خودمراقبتی استان فارس

موشن گرافیک خود مراقبتی در دختران به مناسبت هفته خود مراقبتی
خود مراقبتی موضوعی آموختنی ،آگاهانه و هدفمند است که هر فردی برای خود ، خانواده و دیگران انجام می دهد تا سالم بماند .در این راستا معاونت امورتوسعه پیشگیری بهزیستی استان فارس در جهت حفظ وارتقا سلامت وپیشگیری از آسیبهای اجتماعی زنان و دختران جوان “طرح آگاهسازی دختران و زنان با تاکید بر خود مراقبتی” با رویکرد آموزش و آگاهسازی را برای این گروه سنی اجرا می‌کند که یکی از ابزارهای آن تهیه محتوای رسانه ای به منظور آگاهسازی می باشد.این موشن گرافیک با هدف اطلاع رسانی در زمینه خود مراقبتی به گروه هدف تهیه شده است

تهیه و تنظیم: دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی فارس