محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

نشست ساماندهی کودکان کار و خیابان برگزار شد

نشست ساماندهی کودکان کار و خیابان با دستور کار هماهنگی و تعامل در ساماندهی کودکان کار و خیابان و افراد آسیب دیده و در معرض آسیب با حضور مدیر کل بهزیستی فارس و اعضا در دفتر مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره)برگزار شد.

این نشست در راستای هماهنگی و افزایش تعامل دستگاه های عضو کمیته ساماندهی علی الخصوص کمیته امداد در راستای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از کار و زندگی کودکان در خیابان برگزار گردید و از آن جایی که بیش از 80درصد کودکان کار و خیابان را اتباع بیگانه تشکیل می دهند مقرر گردید بهزیستی فارس 5شهرستان دارای بیشترین میزان فراوانی اتباع را به کمیته امداد معرفی نماید و کمیته امداد نیز مکاتبات مقرر در زمینه تعامل و همکاری بهینه با این افراد را انجام داده و نسبت به ارائه خدمات به این افراد برابر دستور العمل های مربوطه اقدام نماید.