نشست و هم انديشي اسدي سرپرست اداره بهزيستي اوز و كارشناس امور اجتماعي اين اداره با ابراهيم قاري رييس كميته امداد امام خميني (ره) در دفتر رياست كميته

در اين نشست مواردي در مورد فقر مطلق و ثبت افراد در سامانه حامي، و اشتغال و برگزاري دوره هاي آموزشي كسب و كار و كارآفريني جهت افراد تحت پوشش عنوان شد.

روابط عمومي اداره بهزيستي شهرستان اوز