محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

کسب مقام اول قهرمانی توسط توانخواه تحت پوشش بهزیستی سرچهان

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی سرچهان، توانخواه تحت پوشش بهزیستی با اتکای به توانایی خود توانست در دوره مسابقات ورزشی توانخواهان استان فارس موفق به کسب مقام اول در رشته ویلچر رانی گردد.