محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

کسب مقام نائب قهرمانی توانخواه دارای معلولیت جسمی حرکتی شدید در مسابقات پرتاب وزنه جانبازان و معلولین کشور

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند , توانخواه دارای معلولیت جسمی حرکتی شدید در مسابقات پرتاب وزنه جانبازان و معلولین کشور در رشته ی پرتاب وزنه مقام نائب قهرمانی کشور را کسب نمود./سمانه قاسمی نژاد