محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

کوه‌چنار/انجام بازدید توسط کارشناس امور اجتماعی شهرستان از خانواده متقاضی فرزند پروری

کوه‌چنار/توسط کارشناس امور اجتماعی شهرستان از خانواده متقاضی فرزند پروری بازدید به عمل آمده و شرایط خانوادگی و وضعیت روانی-اجتماعی متقاضی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.