محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گروه درمانی خانواده توسط مرکز اقامتی میان مدت نوید رستاخیز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین
به مناسبت هفته بهزیستی جلسه گروه در مانی با حضور مدرس استانی باهدف آموزش خانواده ها و تقویت رفتارهای اصولی در برخورد با افراد درگیر با مشکل اعتیاد انجام گرفت.
وهمچنین بر ضرورت به کار بستن راهکارهایی توسط خانواده ها جهت کاهش یا عدم لغزش افراد نجات یافته تاکید کردند.در این جلسه مرادی سرپرست بهزیستی نیز حضور داشت و خواستار ادامه چنین دوره های جهت خانواده هاشد .انتها /امینی