محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

گزارش تصویری|نخستین نشست نخبگان دارای معلولیت (استعدادهای برتر) با حضور جعفری معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان فارس به منظور ایجاد مقدمات تشکیل انجمن نخبگان دارای معلولیت استان فارس