محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

یرگزاری کمیته فرهنگی پیشگیری در فرمانداری شهرستان قیروکارزین

این جلسه با حضور حداکثری اعضای کمیته و سرپرست بهزیستی شهرستان قیروکارزین در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

در ابتدای جلسه رضایی بخشدار بخش مرکزی، در خصوص آسیب های اجتماعی خصوصا اعتیاد مطالبی را بیان کرد و گفت جهت رسیدن به هدف در امر مبارزه با مواد مخدر و سلامت جامعه، نگاه ویژه و هماهنگی بیشتر نهاد های مرتبط با موضوع را می طلبد.

در ادامه جلسه مرادی سر پرست بهزیستی در خصوص هفته مبارزه با مواد مخدر و راهکارهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی بویژه اعتیاد مطالبی ارائه نمود و خواستار همکاری ادارات جهت باشکوه تر برگزار شدن این هفته شد.

انتها/امینی