محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

یکشنبه تعاملی دراداره بهزیستی شهرستان خرامه

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه،باحضورمددی رئیس بهزیستی ،رضایی کارشناس توانبخشی ،معتضدیان مسئول انجمن تسهیلگران جلسه یکشنبه تعاملی درمحل دفترمدیریت اداره برگزارشددراین جلسه مسائل ومشکلات مرتبط باحوزه های تخصصی ونیازهای مددجویان موردبررسی قرارگرفت تاازطریق تسهیلگران مسائل ومشکلات تعدادی ازمعلولان پیگیری گردد.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه