دکتر سید محمد صادق کشفی نژاد

شعار سال

خبر ویژه

اداره فناوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری

اهم فعالیت های اداره فن آوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری بهزیستی استان فارس :