محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

آباده|بازديد از مراكزتوانخشي روزانه و شبانه روزي تحت نظارت بهزيستي آباده

با توجه به كاهش شديد دماي هوا و بارندگي گسترده،از مراكز توانخشي روزانه و شبانه روزي بهزيستي آباده بازديد بعمل آمد.در اين بازديد عباس يعقوبي رئيس اداره و مسئول توانبخشي از سيستم هاي گرمايشي و شرايط ساختماني مراكز بازديد نمود وتوضيحات لازم در خصوص بهبود شرايط ارائه نمودند.