محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

آباده|سركشي و خدمت رساني به توانخواهان در شرايط نامساعد و بارش برف شديد

به دليل بارش شديد برف و شرايط نامساعد جوي از خانواده هاي توانخواه و نيازمند كمك رساني در روستاها بازديد بعمل آمد.در اين بازديد به خانواده هاي نيازمند بسته هاي غذايي و كمك هاي دارويي و وسايل گرمايشي اهدا گرديد.