محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

آباده/بازدید سرزده از مرکز اقامتی میان مدت نوید صبح رهایی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان آباده با حضور یعقوبی رئيس اداره بهزیستی شهرستان آباده،عباس نیا حراست و کارشناس پیشگیری از مرکز اقامتی میان مدت نوید صبح رهایی بازدید شد. در این بازدید ضمن بررسی وضعیت عمومی مرکز ، دیدار با رهجویان و پرونده آنان نیز مورد بررسی قرار گرفت.