محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

آگهی مزایده عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس

   اداره کل بهزیستی استان فارس در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاری مزایده و آئین نامه ها و اصلاحیه های بعدی نسبت به واگذاری املاک خود در قالب اجاره با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و ذیصلاح دعوت می شود نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت خود ظرف مدت مقرر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

ردیفنشانی ملکنوع ملکشماره پلاک ثبتیقیمت پایه  سالیانه ( ریال)شماره مزایدهتاریخ بازگشایی پیشنهادات
1شهرستان اقلید- روستای حسن آباد- خیابان بهارستان- مجتمع بهزیستی شهید فیاض بخشیکباب ساختمان اداریپلاک ثبتی فرعی26 اصلی152120/000/00060010001500000027شنبه
مورخ 1401/11/08ساعت 10 صبح
2شهرستان گراش- روستای ارد-خیابان معلم – جنب دبیرستان شهید باهنر)یکباب ساختمان اداریپلاک ثبتی
فرعی2241 اصلی10837
120/000/00060010001500000022شنبه
مورخ 1401/11/08ساعت 10 صبح
3شهرستان شیراز- بلوار الزهرا- جنب اداره ثبت احوال- مجتمع بهزیستی فتح المبینیکباب ساختمان اداریکدپستی7153673517120/000/00060010001500000023شنبه
مورخ 1401/11/08ساعت 10 صبح
4شهرستان شیراز- بلوار الزهرا- جنب اداره ثبت احوال- مجتمع بهزیستی فتح المبینیکباب ساختمان اداریکدپستی7153673517240/000/00060010001500000024شنبه
مورخ 1401/11/08ساعت 10 صبح
5شهرستان شیراز- میدان ولیعصر- مجتمع بهزیستی شهید دستغیب)یکباب ساختمان اداریکد پستی
7153933615
840/000/00060010001500000025شنبه
مورخ 1401/11/08ساعت 10 صبح
6شهرستان شیراز- بلوار هفت تنان- مجتمع بهزیستی شهید مرجانییکباب ساختمان اداریکد پستی
7146834997
300/000/00060010001500000026شنبه
مورخ 1401/11/08ساعت 10 صبح

مزایده گران می بایست ، جهت دانلود و دریافت اسناد مزایده از روز یکشنبه 1401/10/25 لغایت روز پنجشنبه مورخ 1401/11/06 ساعت 14 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تکمیل و درسامانه بارگذاری نمایند.

1-زمان دریافت اسناد استعلام :از روز یکشنبه مورخ 1401/10/25 لغایت پایان وقت اداری روز پنجشنبه 1401/11/06

2-آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت:  پایان وقت اداری روز پنجشنبه 1401/11/06

3-زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت :ساعت 10صبح روز شنبه1401/11/08

مکان بازگشایی پیشنهادات : سالن جلسات اداره کل بهزیستی استان فارس به نشانی شیراز ، چهارراه هوابرد ، ابتدای بلوار سرباز ، نبش خیابان شهید اعتمادی