محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

آگهی مزایده عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس/شهرستان سروستان

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی استان فارس این اداره کل در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاری مزایده و آئین نامه ها و اصلاحیه های بعدی نسبت به واگذاری ملک خود در قالب اجاره با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.

لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی واجد الشرایط و ذیصلاح دعوت می شود نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت خود ظرف مدت مقرر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

ردیفنشانی ملکنوع ملکشماره پلاک ثبتیقیمت پایه  سالیانه ( ریال)مبلغ تضمین شرکت در مزایده  (ریال )
۱شهرستان سروستان – روستای سیف آبادزمین زارعی و باغ زیتونپلاک ثبتی ۷ اصلی بخش نه۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰

مزایده گران می بایست ، جهت دانلود و دریافت اسناد مزایده حداکثرتا روز چهار شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۱۴ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تکمیل و تا ساعت ۱۴ روز  سه شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ درسامانه آپلود  و بارگذاری نمایند.

زمان و مکان بازگشایی پیشنهادات : ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ در سالن جلسات اداره کل بهزیستی استان فارس به نشانی شیراز ، چهاراره هوابرد ، ابتدای بلوار سرباز ، نبش خیابان شهید اعتمادی