آگهی مزایده  عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس

 آگهی مزایده  عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس

   اداره کل بهزیستی استان فارس در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاری مزایده و آئین نامه ها و اصلاحیه های بعدی نسبت به واگذاری املاک خود در قالب اجاره با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و ذیصلاح دعوت می شود نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت خود ظرف مدت مقرر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

ردیفنشانی ملکنوع ملککد پستیقیمت پایه  سالیانه ( ریال)مبلغ تضمین شرکت در مزایده  (ریال )  شماره مزایدهتاریخ بازگشایی پیشنهادات  
1در شهرستان شیراز   بلوار الزهرا -جنب اداره ثبت احوال (ساختمان قدیم اورژانس)ساختمان      71536735173/600/000/000360/000/0005001000150000004  شنبه مورخ 1401/06/05 ساعت 10 صبح

مزایده گران می بایست ، جهت دانلود و دریافت اسناد مزایده و آگهی روزنامه حداکثرتا روز شنبه مورخ 1401/05/22  ساعت 14 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تکمیل و تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1401/06/02 درسامانه آپلود  و بارگذاری نمایند.

مکان بازگشایی پیشنهادات : سالن جلسات اداره کل بهزیستی استان فارس به نشانی شیراز ، چهارراه هوابرد ، ابتدای بلوار سرباز ، نبش خیابان شهید اعتمادی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.