محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

آگهی مزایده عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس

اداره کل بهزیستی استان فارس در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاری مزایده و آئین نامه ها و اصلاحیه های بعدی نسبت به واگذاری املاک خود در قالب اجاره با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و ذیصلاح دعوت می شود نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت خود ظرف مدت مقرر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

ردیفنشانی ملکنوع ملکشماره پلاک ثبتیقیمت پایه  سالیانه ( ریال)  شماره مزایدهتاریخ بازگشایی پیشنهادات  
1قسمتی از انبار ساختمان اداری واقع  در شهرستان شیراز-بلوار الزهرا -مجتمع بهزیستی فتح المبینقسمتی از انبار ساختمان اداری    پلاک ثبتی: 205317/000/0006001000150000014ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخ 1401/08/17
2شهرستان سروستان- روستای شوریجه-بخش کوهنجان جنب اداره بهداشت روستای شوریجهیکباب ساختمان اداری    پلاک ثبتی:  152/500/0006001000150000015ساعت 11صبح روز سه شنبه مورخ 1401/08/17

مزایده گران می بایست ، جهت دانلود و دریافت اسناد مزایده از روز چهار شنبه مورخ 1401/08/04 ساعت 10 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه 1401/08/16 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تکمیل و درسامانه بارگذاری نمایند.

مکان بازگشایی پیشنهادات : سالن جلسات اداره کل بهزیستی استان فارس به نشانی شیراز ، چهارراه هوابرد ، ابتدای بلوار سرباز ، نبش خیابان شهید اعتمادی