محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

آگهی مزایده  عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس

   اداره کل بهزیستی استان فارس در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاری مزایده و آئین نامه ها و اصلاحیه های بعدی نسبت به واگذاری املاک خود در قالب اجاره با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و ذیصلاح دعوت می شود نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت خود ظرف مدت مقرر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

ردیفنشانی ملکنوع ملکشماره پلاک ثبتیقیمت پایه سالیانه به ریالمبلغ تضمین شرکت در مزایده به ریالشماره مزایدهتاریخ بازگشایی پیشنهادات
1شهرستان شیراز
کوی زهرا –مجموعه ورزشی شادزیست
ساختمان7123 اصلی و 446 فرعی6/878/400/000343/920/0005001000150000010یکشنبه1401/11/30ساعت 10 صبح

مزایده گران می بایست ، جهت دانلود و دریافت اسناد مزایده  و آگهی روزنامه حداکثرتا ساعت 14 روز چهار شنبه مورخ 1401/11/12 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تکمیل و تا ساعت 14 روز  چهارشنبه مورخ  1401/11/26 درسامانه آپلود  و بارگذاری نمایند. مکان بازگشایی پیشنهادات : سالن جلسات اداره کل بهزیستی استان فارس به نشانی شیراز ، چهارراه هوابرد ، ابتدای بلوار سرباز ، نبش خیابان شهید اعتمادی.