محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

آگهی مزایده  عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس

   اداره کل بهزیستی استان فارس در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاری مزایده و آئین نامه ها و اصلاحیه های بعدی نسبت به واگذاری املاک خود در قالب اجاره با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و ذیصلاح دعوت می شود نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت خود ظرف مدت مقرر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

ردیفنشانی ملکنوع ملکشماره پلاک ثبتیقیمت پایه  سالیانه
( ریال)
شماره مزایدهتاریخ بازگشایی پیشنهادات
1شهرستان استهبان- بلوار  قائم – روبروی اداره جهاد کشاورزی قسمتی از ساختمان اداره بهزیستییکباب ساختمان اداریپلاک ثبتی 5301/125780/000/0006002000150000001سه شنبه
مورخ 1402/01/29 ساعت 10 صبح
2شهرستان استهبان- دهستان خیر – روستای مبارک آباد قسمتی از مجتمع بهزیستی شهید رجایییکباب ساختمان اداریپلاک ثبتی 4305/75360/000/0006002000150000002سه شنبه
مورخ 1402/01/29 ساعت 10 صبح
3شهرستان سپیدان- جنب راهنمایی و رانندگی – مجتمع بهزیستی شهید فیاض بخشیکباب ساختمان اداریپلاک ثبتی
291
996/000/0006002000150000003سه شنبه
مورخ 1402/01/29 ساعت 10 صبح
4شهرستان نی ریز- خیابان طالقانی ساختمان فیزیوتراپی شفایکباب ساختمان اداریپلاک ثبتی 4305/75960/000/0006002000150000005سه شنبه
مورخ 1402/01/29ساعت 10 صبح

مزایده گران می بایست ، جهت دانلود و دریافت اسناد مزایده از روزسه شنبه مورخ 1402/01/15  لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه 1402/01/28 ساعت 14 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تکمیل و درسامانه بارگذاری نمایند.

1-زمان دریافت اسناد استعلام :از روز سه شنبه مورخ 1402/01/15  لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه 1402/01/28

2-آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت:  پایان وقت اداری روز دوشنبه 1402/01/28

3-زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت :ساعت 10 صبح روز سه شنبه 1402/01/28

مکان بازگشایی پیشنهادات : سالن جلسات اداره کل بهزیستی استان فارس به نشانی شیراز ، چهارراه هوابرد ، ابتدای بلوار سرباز ، نبش خیابان شهید اعتمادی