محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

آگهی مزایده  عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس

اداره کل بهزیستی استان فارس در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاری مزایده و آئین نامه ها و اصلاحیه های بعدی نسبت به واگذاری املاک خود در قالب اجاره با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و ذیصلاح دعوت می شود نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت خود ظرف مدت مقرر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.


ردیف
نشانی ملکنوع ملکشماره پلاک ثبتیقیمت پایه  سالیانه
( ریال)
شماره مزایدهتاریخ بازگشایی پیشنهادات
1شهرستان داراب-روستای جوزجانیکباب ساختمان اداریپلاک ثبتی 3765/206120/000/0006002000150000017دو شنبه
مورخ1402/07/17 ساعت 10 صبح
2شهرستان فراشبند-خیابان جهاد-روبروی کانون میلادیکباب ساختمان اداریپلاک ثبتی 1231/25651/440/000/0006002000150000018دو شنبه
مورخ1402/07/17 ساعت 10 صبح

مزایده گران می بایست ، جهت دانلود و دریافت اسناد مزایده از روزدو شنبه مورخ 1402/07/03  لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه 1402/07/16 ساعت 14 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تکمیل و درسامانه بارگذاری نمایند.

1-زمان دریافت اسناد استعلام :از روز دو شنبه مورخ 1402/07/03  لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه 1402/07/16

2-آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت:  پایان وقت اداری روز یکشنبه 1402/07/16

3-زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت :ساعت 10 صبح روز دو شنبه 1402/07/17

مکان بازگشایی پیشنهادات : سالن جلسات اداره کل بهزیستی استان فارس به نشانی شیراز ، چهارراه هوابرد ، ابتدای بلوار سرباز ، نبش خیابان شهید اعتمادی