محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

آگهی مزایده  عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس

   اداره کل بهزیستی استان فارس در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاری مزایده و آئین نامه ها و اصلاحیه های بعدی نسبت به واگذاری املاک خود در قالب اجاره با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و ذیصلاح دعوت می شود نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت خود ظرف مدت مقرر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

ردیفنشانی ملکنوع ملکشماره پلاک ثبتیقیمت پایه  جهت یک ماه
( ریال)
شماره مزایدهتاریخ بازگشایی پیشنهادات
1شهرستان شیراز-بلوار الزهرا-جنب اداره ثبت احوال
(یکباب سالن 250متری)
یکباب ساختمان اداریکد پستی 715368351740/000/0006002000150000033دوشنبه
مورخ 1402/10/25 ساعت 10 صبح
2شهرستان شیراز-بلوار الزهرا-جنب اداره ثبت احوال
(یکباب سالن 200متری)
یکباب ساختمان اداریکد پستی 715368351750/000/0006002000150000034دوشنبه
مورخ 1402/10/25ساعت 10:30 صبح
3شهرستان شیراز-بلوار الزهرا-جنب اداره ثبت احوال(یک باب اتاق 12 متری)یکباب ساختمان اداریکد پستی 715368351720/000/0006002000150000030دوشنبه
مورخ 1402/10/25ساعت 11 صبح
4شهرستان شیراز-بلوار الزهرا-جنب اداره ثبت احوال( دو باب اتاق 12 متری)یکباب ساختمان اداریکد پستی 715368351740/000/0006002000150000031دوشنبه
مورخ 1402/10/25ساعت11:30 صبح
5شهرستان شیراز-بلوار الزهرا-جنب اداره ثبت احوال( دو باب اتاق 15و12 متری)یکباب ساختمان اداریکد پستی 715368351740/000/0006002000150000032دوشنبه
مورخ 1402/10/25 ساعت 12ظهر

مزایده گران می بایست ، جهت دانلود و دریافت اسناد مزایده از روز سه شنبه مورخ 1402/10/12  لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه 1402/10/24 ساعت 14 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تکمیل و درسامانه بارگذاری نمایند.

1-زمان دریافت اسناد استعلام :از روز سه شنبه مورخ1402/10/12   لغایت پایان وقت اداری روز 1402/10/24

2-آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت:  پایان وقت اداری روز یکشنبه 1402/10/24

3-زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت : از ساعت 10 صبح روز دو شنبه 1402/10/24

مکان بازگشایی پیشنهادات : سالن جلسات اداره کل بهزیستی استان فارس به نشانی شیراز ، چهارراه هوابرد ، ابتدای بلوار سرباز ، نبش خیابان شهید اعتمادی