محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

 آگهی مزایده  عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس

   اداره کل بهزیستی استان فارس در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاری مزایده و آئین نامه ها و اصلاحیه های بعدی نسبت به واگذاری املاک خود در قالب اجاره با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و ذیصلاح دعوت می شود نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت خود ظرف مدت مقرر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

ردیفنشانی ملکنوع ملکشماره پلاک ثبتیقیمت پایه  سالیانه ( ریال)مبلغ تضمین شرکت در مزایده  (ریال )  شماره مزایدهتاریخ بازگشایی پیشنهادات  
1شهرستان شیراز،خیابان احمدی جنوبی نبش کوچه8 ساختمان پیامبر اعظم.ساختمانپلاک ثبتی2066 اصلی  و 855 فرعی2/760/000/000276/000/0005001000150000003      شنبه مورخ 1401/05/29 ساعت 10 صبح

مزایده گران می بایست ، جهت دانلود و دریافت اسناد مزایده و آگهی روزنامه حداکثرتا روز پنجشنبه مورخ 1401/05/13  ساعت 12 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تکمیل و تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ  1401/05/27 درسامانه آپلود  و بارگذاری نمایند.

مکان بازگشایی پیشنهادات : سالن جلسات اداره کل بهزیستی استان فارس به نشانی شیراز ، چهارراه هوابرد ، ابتدای بلوار سرباز ، نبش خیابان شهید اعتمادی