محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

آگهی مزایده عمومی فروش املاک مازاد اداره کل بهزیستی استان فارس

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس: این اداره کل در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاری مزایده و آئین نامه ها و اصلاحیه های بعدی و به استناد جزء ۲ بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه سال۱۴۰۰ نسبت به فروش املاک مازاد خود با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی واجد الشرایط و ذیصلاح دعوت می شود نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت خود ظرف مدت مقرر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

ردیفنشانی ملکنوع ملکشماره پلاک ثبتیقیمت پایه
(ریال)
مبلغ تضمین شرکت در مزایده(ریال )
۱شهرستان استهبان – روستای محمد ابادساختمانپلاک ثبتی ۱۵۶ فرعی از ۴۲۹۷ اصلی۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰

مزایده گران می بایست ، جهت دانلود و دریافت اسناد مزایده حداکثرتا روز یک شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۱۴ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تکمیل و تا ساعت ۱۴ روز  پنج شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ درسامانه آپلود  و بارگذاری نمایند.

زمان و مکان بازگشایی پیشنهادات : ساعت ۱۰ صبح روز شنبه  مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ در سالن جلسات اداره کل بهزیستی استان فارس به نشانی شیراز ، چهاراره هوابرد ، ابتدای بلوار سرباز ، نبش خیابان شهید اعتمادی