محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

آگهی مزایده  عمومی فروش املاک مازاد اداره کل بهزیستی استان فارس

اداره کل بهزیستی استان فارس در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاری مزایده و آئین نامه ها و اصلاحیه های بعدی و به استناد اجرای جزء (2) بند (ب تبصره( 18) قانون بودجه سال1401 کل کشور نسبت به فروش املاک مازاد خود  با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی واجد الشرایط و ذیصلاح دعوت می شود نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت خود ظرف مدت مقرر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

ردیفنشانی ملکنوع ملکشماره پلاک ثبتیقیمت پایه (ریال)مبلغ تضمین
شرکت در مزایده(ریال
شماره مزایدهتاریخ و ساعت بازگشایی پیشنهادات
1شهرستان نی ریز روستای نصیر آبادساختمانپلاک ثبتی69 فرعی از 3894 اصلی7/250/000/000362/500/00020020001500000010چهارشنبه
1402/07/12
ساعت09:00 صبح
2شهرستان مرودشت روستای شولساختمانپلاک ثبتی 538 فرعی از 193 اصلی12/000/000/000600/000/00020020001500000011چهارشنبه
1402/07/12
ساعت09:30 صبح
3شهرستان استهبان  روستای  دستجردساختمانپلاک ثبتی 114 فرعی از4327 اصلی23/500/000/0001/175/000/00020020001500000012چهارشنبه
1402/07/12
ساعت10:00 صبح
4شهرستان مرودشت
روستای اسلام آباد
ساختمانپلاک ثبتی 177 فرعی از 101اصلی10/000/000/000500/000/00020020001500000013چهارشنبه
1402/07/12
ساعت10:30 صبح
5شهرستان داراب روستای نصروانساختمانپلاک ثبتی 69 فرعی از2252 اصلی4/500/000/000225/000/00020020001500000014چهارشنبه
1402/07/12
ساعت11:30 صبح
6شهرستان فیروزآباد روستای بنی خفرکساختمانپلاک ثبتی 89 فرعی از 1135 اصلی6/100/000/000305/000/00020020001500000015چهارشنبه
1402/07/12
ساعت12:30 صبح
7کازرون روستای مهرنجانزمینپلاک ثبتی 7 فرعی از 881 اصلی14/326/000/000716/300/00020020001500000016چهارشنبه
1402/07/12
ساعت13:00 صبح
8شهرستان خفر روستای آباد شاپورساختمانپلاک ثبتی 910 فرعی از 203 اصلی17/467/900/000873/395/00020020001500000017چهارشنبه
1402/07/12
ساعت13:30 صبح
9شهرستان آبادهزمینپلاک ثبتی 1402 اصلی21/686/062/0001/084/303/10020020001500000018چهارشنبه
1402/07/12
ساعت14:00 صبح

مزایده گران می بایست ، جهت دانلود و دریافت اسناد مزایده  و آگهی روزنامه حداکثرتا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ  1402/06/28  به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تکمیل و تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ  1402/07/10 درسامانه آپلود و بارگذاری نمایند.

زمان و مکان بازگشایی پیشنهادات : روز  چهارشنبه مورخ 1402/07/12 بازگشایی خواهند شد. در سالن جلسات اداره کل بهزیستی استان فارس به نشانی شیراز ، چهاراره هوابرد ، ابتدای بلوار سرباز ، نبش خیابان شهید اعتمادی