محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

آگهی مزایده  عمومی فروش املاک مازاد اداره کل بهزیستی استان فارس

اداره کل بهزیستی استان فارس در نظر دارد در چارچوب قانون برگزاری مزایده و آئین نامه ها و اصلاحیه های بعدی و به استناد اجرای جزء (2) بند (ب تبصره( 18) قانون بودجه سال1401 کل کشور نسبت به فروش املاک مازاد خود  با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقی و حقوقی واجد الشرایط و ذیصلاح دعوت می شود نسبت به ارایه پیشنهاد قیمت خود ظرف مدت مقرر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

ردیفنشانی ملکنوع ملکشماره پلاک ثبتیشماره مزایدهمبلغ(ریال)تاریخ و ساعت بازگشایی پیشنهادات
1شهرستان آباده زمین پلاک ثبتی1402200300015000000121/686/062/0001403/04/24
ساعت 10 صبح
2شهرستان نی ریز روستای نصیر آبادساختمانپلاک ثبتی69 فرعی از 3894 اصلی20030001500000027/900/000/0001403/04/24
ساعت 10 صبح

مزایده گران می بایست ، جهت دانلود و دریافت اسناد مزایده  و آگهی روزنامه حداکثرتا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ  11/04/1403  به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را تکمیل و تا ساعت 14 روز شنبه مورخ  23/04/1403 درسامانه آپلود  و بارگذاری نمایند..

زمان و مکان بازگشایی پیشنهادات : روز  یکشنبه مورخ 24/04/1403 بازگشایی خواهند شد. در سالن جلسات اداره کل بهزیستی استان فارس به نشانی شیراز ، چهاراره هوابرد ، ابتدای بلوار سرباز ، نبش خیابان شهید اعتمادی