محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

اداره پذیرش و هماهنگی گروه های هدف

اهداف اداره پذیرش و هماهنگی  گروههای  هدف بهزیستی  فارس


– تدوین رویه واحد استاندارد و هماهنگ ارائه خدمات ،تسهیل و تسریع در فرایند خدمات رسانی به گروههای هدف بهزیستی فارس

– شفاف سازی شرح وظایف و ماموریتهای محوله سازمانی

– تغییر رویکرد ارائه خدمات از سنتی به نوین و روز آمدی فعالیتها

– استفاده از ظرفیتها و منابع جامعه ،اعم از درون و برون سازمانی به منظور توانمند سازی گروههای هدف بهزیستی فارس

شرح وظایف


 دریافت درخواست مراجعین(اعم از حضوری و ارجاعی)

 • – بررسی،تحلیل و طبقه بندی نوع نیاز مراجعین بر اساس مستندات
 • – انجام هماهنگی های لازم و کسب اطلاعات از واحد های ذیربط
 • – راهنمایی ،هدایت ،یا در صورت لزوم ارجاع مراجعین به بخش های درون و برون سازمانی
 • – پیگیری مطالبات مراجعین (حسب ضرورت)
 • – تهیه گزارش مددکاری و پاسخگویی به مراجعین و مبادی ذیربط (حسب مورد )
 • – انتقال بین استانی پرونده های مددجویی با هماهنگی معاونت های ذیربط
 • – انجام اقدامات لازم جهت پذیرش گروههای هدف در مراکز و موسسات تحت نظارت
 • – مستند سازی خدمات ارائه شده به مراجعین و تهیه گزارش های مورد نیاز مراجع ذیربط
 • – کسب اطلاعات روز آمد مراکز و موسسات تحت نظارت سازمان از طریق سامانه مربوطه و یا معاونت ذیربط
 • – ثبت پذیرش و ترخیص گروههای هدف در بانک اطلاعات
 • – پاسخگویی به جامعه هدف سازمان در ساعات غیر اداری بر اساس دستورالعمل مدیریت شبانه (در صورت موافقت استان)

در این فرایند ابتداء درخواست متقاضی توسط خودش و یا با کمک مسئول پذیرش تنظیم و تکمیل میگردد .مسئول واحد پذیرش ضمن دریافت درخواست متقاضی با انجام مصاحبه اولیه و اخذ اطلاعات لازم مطابق با دستورالعمل موجود و تکمیل فرم مربوطه ،مشخص می نماید آیا فرد متقاضی تحت پوشش بوده و یا شرایط لازم برای تحت پوشش قرار گرفتن را دارد یا خیر.

چنانچه فرد متقاضی تحت پوشش سازمان باشد ،مسئول پذیرش با توجه به موقعیت متقاضی از نظر حوزه های تخصصی سازمان (توانبخشی ،اجتماعی،پیشکیری ،توانمندسازی و مشارکتهای مردمی )متقاضی به واحد تخصصی کارشناسی ارجاع می نماید.و در صورتی که تشخیص داده شود که متقاضی از هر نظر فاقد شرایط لازم سازمان اعم از دریافت خدمات مستمر و غیر مستمر باشد توسط کارشناس پذیرش راهنمایی و به سایر مراجع ذیربط هدایت خواهد شد.

در این واحد ،کارشناس مربوطه ضمن مصاحبه و بررسی مشکلات و درخواست متقاضی اقدام لازم جهت رفع مشکل متقاضی را انجام داده و یا با نظر تیم تخصصی و رئیس اداره طبق دستورالعمل اقدام خواهد کرد. اما در صورت نیاز پرونده به پیگیری ،متقاضی طی یک نامه به معاونت های تخصصی یا اداره بهزیستی شهرستان محل سکونت ،ارجاع می گردد. و در نهایت کارشناس تخصصی مطابق با دستورالعمل مربوط تا حصول نتیجه در مدت دو هفته ،امور پیگیری درخواست و پاسخ به مبادی ذیربط به همراه مستند سازی را بر  عهده خواهد داشت.