محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

ادامه بازدید تیم تخصصی نظارتی بهزیستی فیروزآباد از مراکز تحت نظارت

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،در تاریخ دوم مردادماه ۱۴٠۱ مظفری کارشناس مراکز غیر دولتی بهزیستی فیروزآبادبه همراه رستمی و کریمی کارشناس بازرسی ،حراست و پیشگیری ،اعضای تیم نظارتی بهزیستی فیروزآباد از مرکزاقامتی سرای امید با مدیریت کریمی بازدید نموده وعملکرد این مرکز را در زمینه های مختلف بهداشتی،پرونده سازی،خدمات روانشناسی و مددکاری ، تغذیه ای،برخورد پرسنل با رهجویان و…موردارزیابی قرار دادند و راهنمائی های لازم ارائه گردید./انتهامرتضوی