محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

افتتاحیه مسکن زن سرپرست خانوار بهزیستی شهرستان خفر

مسکن زن سرپرست خانوار با حضور فرماندار محترم ،اداره بنیاد مسکن ،بنیاد مستضعفان و سرپرست بهزیستی این شهرستان افتتاح شد.