محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

افتتاح مسکن خانواده‌های دارای سرپرست معلول در شهرستان فیروزآباد انجام شد

در ادامه برنامه‌های هفته بهزیستی ، روز شنبه مورخ یکم مردادماه ۱۴٠۱،ساعت دوازده ظهرپور آقایی رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد با همراهی افشاری کارشناس واحد مسکن بهزیستی،چندنفردیگرازپرسنل این اداره و همچنین کارکنان مجتمع خدمات بهزیستی شهدای بخش میمند یکی از منازل مسکونی تکمیل شده با مشارکت بهزیستی دارای سرپرست معلول را افتتاح نمودند، به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد ، با مبلغ پانصد میلیون ریال کمک بلاعوض بهزیستی به این خانواده شش نفره دارای سرپرست معلول،نامبردگان صاحب منزل مسکونی شخصی گردیدند/انتهامرتضوی