محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

اهدای خون به مناسبت هفته بهزیستی دراداره بهزیستی شهرستان خرامه

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه باحضورتیم سیارانتقال خون استان فارس ،برنامه اهداءخون به میزبانی اداره بهزیستی شهرستان خرامه باحضورمیدانی کشاورزی امام جمعه ورنجبرفرماندارشهرستان وجمعی ازروسای شهرستان برگزارگردید.دراین برنامه بیش از55هزارسی سی خون به بیماران نیازمنداهداکردند.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه