محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

اولین جلسه ستادهماهنگی وپیگیری مناسب سازی اداره بهزیستی خرامه

به گزارش روابط عمومی بهزیستی خرامه ،اولین جلسه ستادهماهنگی وپیگیری مناسب سازی باحضوررنجبرفرماندار،بخشداران ،مددی رئیس وکارشناسان بهزیستی وسایراعضاکمیته درمحل فرمانداری برگزارگردید.دراین حلسه مددی علاوه برپیگیر مصوبات قبل توسطاعضای کمیته درخصوص تاکیدبرمناسب سازی معابرعمومی ،ادارات وبانک های عامل جهت استفاده جامعه هدف تاکیدداشت درادامه رنجبرفرماندارضمن تقدیروتشکرازادارات که مناسب سازی دسترس معلولین فراهم کردندبازدیدمیدانی ازمعابرجهت دسترسی معلولان ازاهمیت ویژه برخورداراست ودرآخرمصوباتی جهت اجرایی شدن درراستای خدمت رسانی هرچه بیشتربه جامعه هدف عنوان گردید.

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرامه